ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsme velmi rádi, že jste projevili zájem o naši společnost. Ochrana dat má obzvláště vysokou prioritu pro vedení Eurosoftware, s.r.o. Použití internetových stránek Eurosoftware, s.r.o. je možné bez uvedení osobních údajů; pokud však subjekt údajů chce prostřednictvím naší webové stránky využívat zvláštní podnikové služby, může být nezbytné zpracování osobních údajů. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a pro takové zpracování neexistuje zákonný základ, obvykle získáváme souhlas od subjektu údajů.      

Jako Správce Eurosoftware, s.r.o. provedla řadu technických a organizačních opatření k zajištění co nejúplnější ochrany osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím této webové stránky. Internetový přenos dat však může mít v zásadě bezpečnostní mezery, takže absolutní ochrana nemusí být zaručena. Z tohoto důvodu může každý subjekt údajů volně předávat osobní údaje nám alternativními prostředky, např. telefonem.  

1. DEFINICE
Prohlášení o ochraně dat společnosti Eurosoftware, s.r.o. je založen na podmínkách používaných evropským zákonodárcem pro přijetí obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR). Naše prohlášení o ochraně údajů by mělo být čitelné a srozumitelné jak pro širokou veřejnost, tak pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to zajistili, rádi bychom nejprve vysvětlili použitou terminologii.  

V tomto prohlášení o ochraně údajů používáme mimo jiné následující výrazy:  
a) Osobní údaje
Osobními údaji se rozumí jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby („subjekt údajů“). Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor nebo na jeden nebo více faktorů specifických pro fyzický, fyziologický, genetická, mentální, ekonomická, kulturní nebo sociální identita této fyzické osoby.  

b) Subjekt údajů
Subjekt údajů je jakákoli identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává správce odpovědný za zpracování.  

c) Zpracování
Zpracováním se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, které se provádějí s osobními údaji nebo se soubory osobních údajů, ať už automatizovanými prostředky, jako je shromažďování, zaznamenávání, organizace, strukturování, ukládání, přizpůsobení nebo změna, vyhledávání, konzultace, použití, zveřejnění přenosem, šířením nebo jiným zpřístupněním, vyrovnání nebo kombinací, omezením, výmazem nebo zničením.  

d) Omezení zpracování
Omezení zpracování je označování uložených osobních údajů s cílem omezit jejich zpracování v budoucnosti.  

e) Profilování
Profilováním se rozumí jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v použití osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména k analýze nebo predikci aspektů týkajících se výkonu fyzické osoby v práci, hospodářské situace, zdraví, osobních preferencí, zájmy, spolehlivost, chování, umístění nebo pohyby.  

f) Pseudonymizace
Pseudonymizace je zpracování osobních údajů takovým způsobem, že osobní údaje již nemohou být přisuzovány konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto doplňkové informace uchovávány samostatně a podléhají technickým a organizačním opatřením k zajištění že osobní údaje nejsou přiřazeny k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.  

g) Správce nebo správce odpovědný za zpracování
Správcem nebo správcem odpovědným za zpracování je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s ostatními určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů; pokud jsou účely a prostředky tohoto zpracování stanoveny právem Unie nebo členského státu, může být správce nebo konkrétní kritéria pro jeho jmenování stanovena právem Unie nebo členského státu.  

h) Zpracovatel
Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.  

i) Příjemce
Příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje sděleny, ať už třetí strana nebo ne. Veřejné orgány, které mohou přijímat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem Unie nebo členského státu, se však za příjemce nepovažují; zpracování těchto údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly na ochranu údajů podle účelu zpracování.  

j) Třetí strana
Třetí osoba je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo orgán jiný než subjekt údajů, správce, zpracovatel a osoby, které jsou pod přímým oprávněním správce nebo zpracovatele oprávněny zpracovávat osobní údaje.  

k) Souhlas
Souhlas subjektu údajů je jakékoli svobodné, konkrétní, informované a jednoznačné vyjádření přání subjektu údajů, jímž prostřednictvím prohlášení nebo jasného kladného jednání vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů, které se jej týkají.  

2. JMÉNO A ADRESA SPRÁVCE
Správcem pro účely obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR), dalších právních předpisů o ochraně údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších ustanovení týkajících se ochrany údajů je:  
Eurosoftware, s.r.o.
Radčická 60/40
301 00 Plzeň
Česká republika
Telefon: +420 379 307 311
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: https://www.eurosoftware.cz  

3. SOUBORY COOKIES
Internetové stránky Eurosoftware, s.r.o. používají cookies. Cookies jsou textové soubory, které jsou uloženy v počítačovém systému prostřednictvím internetového prohlížeče. Mnoho internetových stránek a serverů používá soubory cookie. Mnoho souborů cookie obsahuje tzv. ID souborů cookie. ID souboru cookie je jedinečný identifikátor souboru cookie. Skládá se z řetězce znaků, prostřednictvím kterého lze internetové stránky a servery přiřadit ke konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém byl soubor cookie uložen. To umožňuje navštíveným internetovým serverům a serverům odlišit jednotlivé prohlížeče datových subjektů od jiných internetových prohlížečů, které obsahují jiné soubory cookie. Specifický internetový prohlížeč lze rozpoznat a identifikovat pomocí jedinečného ID souboru cookie.  

Prostřednictvím používání cookies, Eurosoftware, s.r.o. mohou uživatelům tohoto webu poskytnout uživatelsky přívětivější služby, které by nebyly možné bez nastavení souborů cookie.   Pomocí cookies mohou být informace a nabídky na našem webu optimalizovány s ohledem na uživatele. Cookies nám umožňují, jak již bylo zmíněno, rozpoznat uživatele našich webových stránek. Účelem tohoto uznání je usnadnit uživatelům používání našich webových stránek. Uživatel webu, který používá soubory cookie, např. nemusí při každém přístupu na web zadávat přístupová data, protože to web převezme, a cookie se tak uloží do počítačového systému uživatele. Dalším příkladem je soubor cookie nákupního košíku v internetovém obchodě. Internetový obchod si pamatuje články, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku pomocí cookie.  

Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavování cookies prostřednictvím naší webové stránky pomocí odpovídajícího nastavení použitého internetového prohlížeče, a může tak trvale popírat nastavení cookies. Kromě toho lze již nastavené soubory cookie kdykoli smazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné ve všech populárních internetových prohlížečích. Pokud subjekt údajů deaktivuje nastavení cookies v používaném internetovém prohlížeči, nemusí být všechny funkce našeho webu plně použitelné.  

Pokyny 05/2020 o souhlasu podle nařízení 2016/679 ze dne 4.5.2020: https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_en.pdf

4. SHROMAŽĎOVÁNÍ OBECNÝCH ÚDAJŮ A INFORMACÍ
Webové stránky Eurosoftware, s.r.o. shromažďuje řadu obecných dat a informací, když subjekt údajů nebo automatizovaný systém vyvolá web. Tato obecná data a informace jsou uloženy v souborech protokolu serveru.

Shromážděny mohou být:
1) použité typy prohlížečů a verze,
2) operační systém používaný přístupovým systémem,
3) webová stránka, ze které přístupový systém dosáhne našeho webu (tzv. Odkazující osoby),
4) dílčí - webové stránky,
5) datum a čas přístupu k internetové stránce,
6) adresa internetového protokolu (IP adresa),
7) poskytovatel internetových služeb přístupového systému a
8) jakákoli jiná podobná data a informace, které mohou být použity v případě útoků na naše systémy informačních technologií.  

Při použití těchto obecných dat a informací Eurosoftware, s.r.o. nevyvodí žádné závěry o subjektu údajů. Tyto informace jsou spíše potřebné k:
1) správnému doručování obsahu našich webových stránek,
2) k optimalizaci obsahu našich webových stránek a jejich reklamy,
3) k zajištění dlouhodobé životaschopnosti našich systémů informačních technologií a technologie webových stránek
4) poskytovat donucovacím orgánům informace nezbytné pro trestní stíhání v případě kybernetického útoku.
Proto společnost Eurosoftware, s.r.o. statisticky analyzuje anonymně shromážděná data a informace s cílem zvýšit ochranu dat a bezpečnost dat našeho podniku a zajistit optimální úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme. Anonymní data souborů protokolu serveru jsou ukládána odděleně od všech osobních údajů poskytnutých subjektem údajů.  

5. KONTAKTNÍ MOŽNOST PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉ STRÁNKY 
Webové stránky Eurosoftware, s.r.o. obsahuje informace, které umožňují rychlý elektronický kontakt s naší firmou, jakož i přímou komunikaci s námi, která zahrnuje i obecnou adresu tzv. elektronické pošty (e-mailová adresa). Pokud subjekt údajů kontaktuje správce prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, osobní údaje přenášené subjektem údajů se automaticky ukládají.
Takové osobní údaje dobrovolně přenášené subjektem údajů do správce údajů se ukládají za účelem zpracování nebo kontaktování subjektu údajů. Neexistuje žádný přenos těchto osobních údajů třetím stranám.  

6. RUTINNÍ VÝMAZ A BLOKOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Správce údajů zpracovává a uchovává osobní údaje subjektu údajů pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu uchovávání, nebo pokud to evropský zákonodárce nebo jiní zákonodárci udělují v právních předpisech. Pokud není účel uchovávání použitelný nebo pokud doba uchovávání stanovená evropským zákonodárcem nebo jiným příslušným zákonodárcem vyprší, jsou osobní údaje běžně blokovány nebo vymazány v souladu se zákonnými požadavky.  

7. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ 
a) Právo na potvrzení
Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem získat od správce potvrzení, zda se osobní údaje, které se ho týkají, zpracovávají či nikoli. Pokud si subjekt údajů přeje využít toto právo na potvrzení, může se kdykoli obrátit na společnost správce.  

b) Právo na přístup
Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem získat od správce kdykoli zdarma uložené informace o jeho osobních údajích a kopii těchto informací. Evropské směrnice a nařízení dále umožňují subjektu údajů přístup k těmto informacím:
· účely zpracování;
· kategorie dotčených osobních údajů;
· příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou zpřístupněny osobní údaje, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
· pokud je to možné, předpokládané období, po které budou osobní údaje uchovávány, nebo pokud to není možné, kritéria použitá k určení tohoto období;
· existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo namítat takové zpracování;
· existence práva podat stížnost orgánu dozoru;
· pokud osobní údaje nejsou shromažďovány od subjektu údajů, veškeré dostupné informace o jejich zdroji;
· existence automatizovaného rozhodování, včetně profilování, uvedeného v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace o logice, o které se jedná, a o významu a předpokládaných důsledcích takové zpracování pro subjekt údajů. Subjekt údajů má dále právo získat informace o tom, zda se osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V takovém případě má subjekt údajů právo být informován o příslušných zárukách týkajících se přenosu. Pokud si subjekt údajů přeje využít tohoto práva na přístup, může se kdykoli obrátit na společnost správce.  

c) Právo na opravu
Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem získat od správce bez zbytečného odkladu opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na vyplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím doplňkového prohlášení. Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na opravu, může kdykoli kontaktovat společnost správce.  

d) Právo na výmaz (Právo být zapomenut)
Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby od správce získal bez zbytečného odkladu vymazání osobních údajů, které se ho týkají, a správce má povinnost vymazat osobní údaje bez zbytečného odkladu, pokud nastane některý z následujících důvodů platí, pokud zpracování není nutné:  

Osobní údaje již nejsou nezbytné ve vztahu k účelům, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.
Subjekt údajů odejme souhlas, na kterém je zpracování založeno podle čl. 6 odst. 1 odstavecA) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 odstavecA) GDPR, a pokud neexistuje jiný právní základ pro zpracování.
Subjekt údajů vznáší námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné naléhavé legitimní důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznáší námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR.
Osobní údaje byly nezákonně zpracovány.
Osobní údaje musí být vymazány, aby byly splněny zákonné povinnosti podle práva Unie nebo práva členského státu, kterým podléhá správce.
Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.
Pokud existuje jeden z výše uvedených důvodů a subjekt údajů si přeje požádat o vymazání osobních údajů uložených Eurosoftware, s.r.o., může se kdykoli obrátit na společnost správce. Zaměstnanec Eurosoftware, s.r.o. musí neprodleně zajistit, aby byla žádost o vymazání okamžitě splněna.  
Pokud správce zveřejnil osobní údaje a je povinen podle čl. 17 odst. 1 vymazat osobní údaje, podnikne správce s přihlédnutím k dostupné technologii a nákladům na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval ostatní správce, který zpracovává osobní údaje, o které subjekt údajů požádal, aby tyto správce vymazal veškerá spojení nebo kopírování nebo replikaci těchto osobních údajů, pokud není zpracování požadováno. Zaměstnanci společnosti Eurosoftware, s.r.o. v jednotlivých případech zajistí nezbytná opatření.  

e) Právo na omezení zpracování
Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem získat od správce omezení zpracování, pokud platí jedna z těchto podmínek:  
Subjekt údajů zpochybňuje přesnost osobních údajů po dobu, která správci umožní ověřit správnost osobních údajů.
Zpracování je nezákonné a subjekt údajů se staví proti vymazání osobních údajů a místo toho požaduje omezení jejich použití.
Správce již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro účely zjišťování, výkonu nebo obrany právních nároků.
Subjekt údajů má námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR až do ověření, zda legitimní důvody správce mají přednost před důvody subjektu údajů.
Pokud je splněna jedna z výše uvedených podmínek a subjekt údajů si přeje požádat o omezení zpracování osobních údajů uložených Eurosoftware, s.r.o., může se kdykoli obrátit na společnost správce. Zaměstnanec Eurosoftware, s.r.o. zajistí omezení zpracování.  

f) Právo na přenositelnost dat
Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem obdržet osobní údaje, které se ho týkají, které byly poskytnuty správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Má právo předat tyto údaje jinému správci bez překážek od správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, pokud je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 odstave c) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 odstavec a) GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 odstavec b) GDPR a zpracování se provádí automatizovanými prostředky, pokud zpracování není nezbytné pro výkon úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené správci.  

Kromě toho má subjekt údajů při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle čl. 20 odst. 1 GDPR právo na předávání osobních údajů přímo od jednoho správce k druhému, pokud je to technicky proveditelné a pokud tak neučiní nepříznivě ovlivňují práva a svobody ostatních.  

g) Právo vznést námitku
Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárným orgánem kdykoli z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, založené na písmenech e) nebo f)) čl. 6 odst. 1 GDPR. To platí také pro profilování založené na těchto ustanoveních.  

Eurosoftware, s.r.o. V případě námitky již osobní údaje nebudou zpracovávány, ledaže dokážeme prokázat přesvědčivé legitimní důvody pro zpracování, které potlačují zájmy, práva a svobody subjektu údajů, nebo pro stanovení, výkon nebo obranu právních nároků.  

Pokud Eurosoftware, s.r.o. zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, pro takový marketing. To platí pro profilování, pokud se týká takového přímého marketingu. Pokud subjekt údajů namítá proti softwaru Eurosoftware, s.r.o. ke zpracování pro účely přímého marketingu, Eurosoftware, s.r.o. již nebudou osobní údaje zpracovávat pro tyto účely.
Subjekt údajů má kromě toho právo z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, společností Eurosoftware, s.r.o. pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 GDPR, ledaže je zpracování nezbytné pro plnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.  

Za účelem uplatnění práva na vznesení námitky může subjekt údajů kontaktovat společnost společnosti Eurosoftware, s.r.o Kromě toho je subjekt údajů zdarma v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti a bez ohledu na směrnici 2002/58 / ES, používat své právo na námitky automatizovanými prostředky s využitím technických specifikací.  

h) Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování
Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby nebyl předmětem rozhodnutí založeného pouze na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má právní účinky, které se ho týkají, nebo jej podobně významně ovlivňuje, pokud toto rozhodnutí
1) není nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů, nebo
2) není povolen právem Unie nebo členského státu, kterému se správce vztahuje, a který rovněž stanoví vhodná opatření k ochraně práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů nebo 3) není založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.  

Je-li rozhodnutí 
1) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů nebo 
2) je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů, Eurosoftware, s.r.o. zavede vhodná opatření k ochraně práv a svobod a legitimních zájmů subjektu údajů, přinejmenším práva na zásah člověka ze strany správce, k vyjádření jeho názoru a napadení rozhodnutí.  

Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit práva týkající se automatizovaného individuálního rozhodování, může se kdykoli obrátit na společnost Eurosoftware, s.r.o.  

i) Právo zrušit souhlas s ochranou údajů
Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním jeho osobních údajů.  
Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit právo zrušit souhlas, může se kdykoli obrátit na společnost Eurosoftware, s.r.o. na adrese: Radčická 60/40, 301 00 Plzeň, e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefonicky: +420 379 307 311.  

8. OCHRANA DAT PRO APLIKACE A POSTUPY PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI 
Správce údajů shromažďuje a zpracovává osobní údaje žadatelů za účelem zpracování žádosti. Zpracování může být také prováděno elektronicky. Jedná se zejména o případ, kdy žadatel předloží příslušné dokumenty žádosti e-mailem nebo prostřednictvím webového formuláře na webové stránce správci. Pokud správce údajů uzavře s uchazečem pracovní smlouvu, budou předložené údaje uloženy za účelem zpracování pracovního poměru v souladu se zákonnými požadavky. Pokud správce neuzavře s žadatelem žádnou pracovní smlouvu, dokumenty žádosti se automaticky vymažou dva měsíce po oznámení rozhodnutí o odmítnutí, pokud proti výmazu nevzniknou žádné jiné oprávněné zájmy správce. Dalším legitimním zájmem v této souvislosti je např. důkazní břemeno v řízení podle zákona o rovném zacházení (AGG).  

9. PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ 
Článek. 6 (1) GDPR slouží jako právní základ pro operace zpracování, pro které získáváme souhlas pro konkrétní zpracování. Je-li zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž je subjekt údajů účastníkem, jako je tomu například v případě, kdy jsou zpracování nezbytné pro dodání zboží nebo poskytnutí jakékoli jiné služby, je zpracování na základě čl. 6 odst. 1 odstavecb GDPR. Totéž platí pro takové operace zpracování, které jsou nezbytné k provedení předsmluvních opatření, například v případě dotazů týkajících se našich produktů nebo služeb.

Podřizuje naše společnost zákonné povinnosti, která vyžaduje zpracování osobních údajů, například při plnění daňových povinností je zpracování založeno na čl. 6 (1) odst.(c) GDPR. Ve vzácných případech může být zpracování osobních údajů nezbytné k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. To by se stalo například v případě zranění návštěvníka v naší společnosti a jeho jméno, věk, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné důležité informace by musely být předány lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně.

Pak by zpracování bylo založeno na čl. 6 (1) odstavec (d) GDPR. A konečně by zpracování mohlo být založeno na čl. 6 odst. 1 odstavec (f) GDPR. Tento právní základ se používá pro operace zpracování, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních důvodů, je-li zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje naše společnost nebo třetí strana, s výjimkou případů, kdy jsou tyto zájmy nadřazeny zájmům nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů. Takové operace zpracování jsou zvláště přípustné, protože byly výslovně zmíněny evropským zákonodárcem. Domníval se, že legitimní zájem lze předpokládat, pokud je subjekt údajů klientem správce (bod odůvodnění 47 věty 2 GDPR).  

10. OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY SLEDOVANÉ SPRÁVCEM NEBO TŘETÍ STRANOU
Pokud je zpracování osobních údajů založeno na čl. 6 odst. 1 odstavec (f) GDPR Naším legitimním zájmem je vykonávat naše podnikání ve prospěch blaha všech našich zaměstnanců a akcionářů.  

11. OBDOBÍ, PO KTERÉ BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY
Kritéria použitá k určení doby uchovávání osobních údajů jsou příslušné zákonné doby uchovávání. Po uplynutí této lhůty jsou odpovídající údaje běžně vymazávány, pokud již nejsou nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro zahájení smlouvy.  

12. POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ JAKO ZÁKONNÝ NEBO SMLUVNÍ POŽADAVEK; Požadavek nezbytný k uzavření smlouvy; Povinnost subjektu údajů poskytovat osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí těchto údajů
Objasňujeme, že poskytnutí osobních údajů je částečně vyžadováno zákonem (např. Daňové předpisy) nebo může také vyplývat ze smluvních ustanovení (např. Informace o smluvním partnerovi). Někdy může být nutné uzavřít smlouvu, že nám subjekt údajů poskytne osobní údaje, které musíme následně zpracovat. Subjekt údajů je například povinen nám poskytnout osobní údaje, když naše společnost s ním uzavře smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by mělo za následek, že by nemohla být uzavřena smlouva se subjektem údajů. Před poskytnutím osobních údajů subjektem údajů musí subjekt údajů kontaktovat každého zaměstnance. Zaměstnanec objasní subjektu údajů, zda je poskytnutí osobních údajů vyžadováno zákonem nebo smlouvou, nebo zda je nezbytné pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost poskytnout osobní údaje a důsledky neposkytnutí osobního údaje. data.  

13. EXISTENCE AUTOMATIZOVANÉHO ROZHODOVÁNÍ
Jako odpovědná společnost nepoužíváme automatické rozhodování ani profilování.  

14. OBSAH WEBU
Na webových stránkách www.eurosoftware.cz jsou použity materiály, jako jsou obrázky, fotografie, grafika, loga, videa a text (dále jen „materiál“). Materiál je majetkem společnosti Eurosoftware, s.r.o. a je chráněn ustanovením autorského zákona, zákona o ochranných známkách a vychází z osobních práv existujících podle českého práva. Jakékoliv použití materiálu nad rámec osobních účelů podléhá předchozímu písemnému souhlasu společnosti Eurosoftware, s.r.o. Totéž platí i pro jakékoliv změny materiálu a na předávání materiálu dalším osobám.  

Google Maps
Tato webová stránka využívá produkt Mapy poskytovaný společnosti Google Inc. Při využívání této webové stránky prohlašujete, že souhlasíte se zpracováním a využívaním dat, které společnost Google Inc. a její zástupci automaticky shromažďují.

Jakékoli použití produktu a informací získaných prostřednictvím „Google Mapy“ probíhá podle podmínek používání: https://policies.google.com/terms?hl=cs&gl=en.  

15. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI 
V připadě, že návštěvník materiál stáhne nebo jej využije v jakékoliv jiné formě, činí tak na své vlastní riziko. Společnost Eurosoftware, s.r.o. nebude odpovědná za jakékoliv případné škody či ztráty, které návštěvníkovi v této souvislosti vzniknou.    
 

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Miroslav Kalinský
EVERY REGARD, s.r.o.
Zámostní 115/27
710 00 Slezská Ostrava
Tel.: +420 607 888 494
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.